Hashrate
...
Avg. Hashrate
...
Shares
...
Luck (days)
...
CHb3kEmAoBjj1cG6s5SXLrBAy26x1oZ7Yt
Immature
...
Balance
...
Paid
...