Hashrate
...
Avg. Hashrate
...
Shares
...
Luck (days)
...
CMmjyvi786j5vHaeURbV1Tg7vSVSv7imYV
Immature
...
Balance
...
Paid
...