Hashrate
...
Avg. Hashrate
...
Shares
...
Luck (days)
...
CabGgoTpmzUSVEt5u9QPR97vsE8vU9yxec
Immature
...
Balance
...
Paid
...