Hashrate
...
Avg. Hashrate
...
Shares
...
Luck (days)
...
CbpaMGK3kWDsvEsnTM8pL6VevFaE9BekSY
Immature
...
Balance
...
Paid
...