Hashrate
...
Avg. Hashrate
...
Shares
...
Luck (days)
...
Cdf61VoVLFhbutGdtjR9GR6BymMBG4xkuv
Immature
...
Balance
...
Paid
...