Hashrate
...
Avg. Hashrate
...
Shares
...
Luck (days)
...
Cf8bpUiFe5hBn8XLAV3WLbGKjvdBWqu7Ar
Immature
...
Balance
...
Paid
...